hình học 6 – ôn tập chương góc

II. BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG GÓC (ĐỢT 1)
Bài 1. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay, Az sao cho = 50°, = 30°
a) Tính số đo góc yAz.
b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ax không chứa tia Ay vẽ tia At sao cho = 20°. So sánh góc xAy và góc zAt.
Bài 2. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho các góc = 110°,
= 60° .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
b) Tính số đo góc yOz.
Bài 3. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ ba tia Oa, Ob, Oc sao cho:
= 40°, = 110°, = 75°.
a) Hỏi trong bộ ba tia (Ox ; Oa ; Oc), (Ox; Ob; Oc) tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
b) So sánh số đo của 2 góc aOc và bOc.
Bài 4. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 55°,
= 110°.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
b) Tính số đo góc yOz.
c) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
d) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy. So sánh số đo hai góc xOt và zOt.
Bài 5. Cho hai tia đối nhau Ox, Oy. Trên mặt phẳng có bờ xy, vẽ tia Oz, Ot sao cho = 80°, = 50°. Chứng tỏ Ot là tia phân giác của góc yOz.
Bài 6. Cho = 110°. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Gọi tia Oa, Ob lần lượt là tia phân giác của góc xOz và góc yOz. Tính số đo góc aOb.
Bài 7. Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox.
Biết = 30°, = 120°.
a) Tính số đo góc yOz.
b) Vẽ tia phân giác Om của , tia phân giác On của . Tính số đo góc mOn.

4.2/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Có tất cả 10 bình Luận